112Rivierenland

Het laatste nieuws uit de Betuwe, de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal

Copyright en FAQ

Copyright
Op deze website zijn de algemene voorwaarden van 112Rivierenland van toepassing. Op alle content van deze website rust copyright. Dat betekent dat u alle teksten, afbeeldingen, geluidsbestanden, foto's, videofragmenten en andere zaken van onze website niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker mag overnemen. Mocht u materiaal willen overnemen van onze website, neem dan dus eerst contact met ons op. Wordt deze regel niet in acht genomen, dan maakt u inbreuk op het auteursrecht en de intellectuele eigendommen van de makers. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot overname van materiaal van deze website, neem dan contact met ons op. 

Samenwerking 
Deze website komt tot stand in samenwerking met lokale media en hulpverleningsdiensten waaronder :Brandweer Gelderland-Zuid, Politie Gelderland-Zuid, RAV Gelderland-Zuid icm Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is niet gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Hulpdiensten, maar is een privé initiatief. 

De nieuwsredactie van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto's, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de nieuwsredactie iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. 

Foto's en info op de pagina's 
Op alle foto's en informatie van deze internetpagina's berust copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de nieuwsredactie van deze site. Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de nieuwsredactie. 

Artikelen van overheid  
De politie regio's maken ook persberichten die voor de media te gebruiken zijn, berichten die door de politie worden vrijgegeven nemen wij 1 op 1 over. Indien u als betrokkene, slachtoffer of omstander betrokken bent bij een incident en u het niet eens bent met de tekst dient u zich te wenden naar Persvoorlichting van de politie via 0900-8844. Indien deze de tekst aanpassen of verwijderen zal 112rivierenland hier in mee gaan, hier is verder niet over te onderhandelen. Wij willen een goed compleet beeld brengen en gaan niet uit van omstanders of mensen die het mogelijk beter weten als de officiële instantie. 

Accreditaties
Het is niet toegestaan om accreditaties aan te vragen op naam van 112rivierenland.nl bij organisaties en of overheiddiensten dit word uitsluitend gedaan door Photo & Events. Bent u benaderd voor een accreditatie verzoek namens 112rivierenland neem dan contact contact op via info"at"photoenevents .nl

Overig
* Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen? 

In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto. Uiteraard willen wij met onze foto's niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat nummerplaten van betrokken voertuigen altijd onherkenbaar worden gemaakt. Wij fotograferen in principe sowieso geen slachtoffers. Door even vanuit een andere positie een foto te maken voorkomen wij dit. Mocht er onverhoopt toch een slachtoffer zichtbaar zijn op een foto, dan zullen wij deze zodanig bewerken dat de betrokkenen onherkenbaar op de foto verschijnen of dat wij deze foto niet plaatsen. Mensen die wij fotograferen als omstanders kiezen er zelf voor om ter plekke te komen en lopen dus het risico om op een foto te verschijnen.

* Waarom worden foto's van ongelukken met een dodelijke of ernstige afloop op deze site gezet? 

Het is misschien een beetje simpel om te antwoorden met waarom niet. Wij maken foto's van allerlei incidenten, branden en ongevallen die enige nieuwswaarde hebben. Daarbij zitten ook regelmatig ongevallen met dodelijke afloop. Wij proberen een overzicht te geven van het geen er heeft plaatsgevonden. Net zo als de krant en het journaal. Ik kan me voorstellen dat de foto's niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarom mag je er naar kijken en hoeft het niet.

Foto's verwijderen van de site 
In principe verwijderen we nooit foto's. Zoals je al eerder kon lezen plaatsen we nooit foto's waar slachtoffers en of familie op zichtbaar is. Ook wij handelen volgens de pers vrijheid en uiteraard zullen wij de privacy gewaarborgen. Foto's worden alleen verwijderd in zeer bijzondere gevallen of op verzoek van de overheidsdiensten. Tot op heden is dit nog nooit voorgekomen.

Ten Slotte
In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse grondwet :

Artikel 7

  1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
  3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Hoewel dus nooit vooraf toestemming nodig is voor enige publicatie, moet de auteur wel rekening houden dat hij achteraf kan worden aangeklaagd als zijn publicatie bijvoorbeeld smadelijk, lasterlijk of discriminerend is, of aanzet tot haat. Dit is wat met het in artikel 7 van de grondwet genoemde "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" wordt bedoeld. Persvrijheid neemt dus niet de verantwoordelijkheid voor hetgeen gepubliceerd wordt weg.

-----------------

De AVG em journalistiek
De AVG verplicht lidstaten ertoe uitzonderingen of afwijkingen van de AVG vast te stellen voor de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. De Nederlandse wetgever heeft dat gedaan in artikel 43 van de Uitvoeringswet AVG.  

Op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

- Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)

- Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)

- Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)

- Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)

- Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)

- Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)

- Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)

- Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders)

 

Deze uitzonderingen gelden overigens niet alleen voor de verwerking voor journalistieke doeleinden, maar ook voor academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De rechten die personen hebben op grond van de AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing. Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon:
 

- geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen

- geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken

- geen recht op rectificatie

- geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium

- geen recht op bezwaar tegen de verwerking 

- geen recht op dataportabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

 

Opslaan

Wij slaan geen persoonsgegevens van onze bezoekers uitsluitend cookies zie daarvoor de cookie verklaring.

 

Archief

De AVG bevat, kort gezegd, een verbod om persoonsgegevens langer te bewaren in een identificeerbare vorm dan noodzakelijk is. Deze bepaling is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden.

In artikel 5 lid 1 sub e AVG is bepaald dat persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang worden verwerkt, mits de door de AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de vrijheden van betrokkene te beschermen.

 

Deze verplichting tot opslagbeperking roept de nodige vragen op voor het journalistieke archief. Kan een online archief nog ongewijzigd in stand blijven? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2007 een Richtsnoer ‘Publicatie van persoonsgegevens op internet’ gepubliceerd. 

Dit Richtsnoer bevat een uitzondering voor journalistieke publicaties. Die uitzondering is echter maar heel beperkt en laat de journalistiek veel minder ruimte dan dat door de Nederlandse en Europese rechter wordt gegeven op grond van de vrijheid van meningsuiting en informatie. Een oordeel op grond van de AVG en Richtsnoer kan veel nadeliger uitpakken voor de journalistiek dan op grond van de afweging tussen de grondrechten privacy (8 EVRM) en vrije meningsuiting (10 EVRM).

 

Standaardinstellingen

De bepaling in de AVG over gegevensbescherming door ontwerp- en standaardinstellingen (artikel 25) is eveneens van toepassing op de journalistiek. In dit artikel is onder andere bepaald dat er maatregelen moeten worden getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens in beginsel niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk wordt gemaakt. Bij online journalistiek is dat wel het geval, denk aan de reactiemogelijkheid onder een artikel. Dat verschijnt automatisch, zonder menselijke tussenkomst, online. Gelet op de formulering van artikel 25 AVG, namelijk dat persoonsgegevens ‘in beginsel’ niet op deze manier toegankelijk mogen worden gemaakt,  is er volgens de Nederlandse wetgever voldoende ruimte voor uitzonderingen binnen de journalistieke context. 

Bron NVJ